Posts Tagged ‘آرامش آرامش در زندگی آرامش درون ارامش جدیدترین مطالب مرداد ماه89فبهتریم طالب مرداد ماه 89 راد اس ام اس رازهای آر’

راز و رمز آرامش روحی و درون چیست ؟ (نکات آموزنده و خوادنی)

ژوئیه 23, 2010

۱- راز آرامش درون خویشنداری است. انرژیهای خود را پراکنده نکن. آنها را تحت نظر داشته باش و به طرز مفیدی هدایت کن.
 ۲- راز آرامش درون در این است که هرکاری را با حواس جمع و علاقه انجام دهی.
 ۳- راز آرامش درون در زمان حال زندگی کردن است گذشته و آینده را در چرخه ذهنی ابدیت رها کن.
 ۴- راز آرامش درون در آسایش درون است. آسایش جسمانی ، عاطفی ، ذهنی و سپس معنوی است.
 ۵- راز آرامش درون در دل نبستن است. این را بدان که در حقیقت هیچ چیز و هیچ کس به تو تعلق ندارد.
 ۶- راز آرامش درون در شادی است. افکار شادی آفرین را آگاهانه حفظ کن
 ۷- راز آرامش درون در آروز نداشتن است. این را بدان که شادی در درون تو جای دارد، نه در اشیاء و شرایط خارج از وجود تو .
 ۸- راز آرامش درون در این است که همه چیز را همانطور که هست بپذیری. آنگاه با امید و آرامش در جهت بهبودی آن قدم برداری.
 ۹- راز آرامش درون در درک این مطلب است که تو نمی توانی دنیا را تغییر دهی. اما می توانی خودت را تغییر دهی.
 ۱۰- راز آرامش درون در دوستی با افراد مثبت است. از معاشرت با افرادی که طبیعتی خالی از صفا و صمیمیت دارند اجتناب کن.
 ۱۱- راز آرامش درون در ایجاد آرامش در محیط اطراف خویش است.
 ۱۲- راز آرامش درون در یک زندگی ساده است. ضروریات زندگی را دوباره برای خود تعریف کن.
 ۱۳- راز آرامش درون در یک زندگی سالم است. هر روز ورزش کن، غذای مناسب بخور و نفس عمیق بکش.
 

(more…)